ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите общи условия са предназначени за регулиране на отношенията между  “ИНФОРС ИТ” ООД и ползвателите на услугите на  “ИНФОРС ИТ” ООД.

“ИНФОРС ИТ” ООД е дружество, регистрирано по Търговския закон на Република България с ЕИК: 206782567, седалище и адрес на управление: БЪЛГАРИЯ, гр. Смолян, ул. Бяло море, 2, вх. В, ет. 4.

Данни за кореспонденция:

Телефони:  (+359) 898-866-678 ; (+359) 887-975-922

Email:  info@inforce.it

Банкова сметка: IBAN: BG15RZBB91551014848431 BIC: RZBBBGSF

Условия за използване на уебсайт https://www.inforce.it/

Настоящите общи условия уреждат взаимоотношенията между “ИНФОРС ИТ” ООД, по-долу за краткост “Търговец”, от една страна, и Потребителите на интернет страници и услуги, намиращи се на уебсайт  https://www.inforce.it/, наричани по-долу за краткост потребители, от друга.

Моля, прочетете изцяло публикуваните Общи условия преди да използвате информационните и търговски услуги, предлагани на Сайта (наричани за краткост Услуги).

Потвърждаването на Общите условия е необходимо и задължително условие за сключването на договора между Потребителя и Търговеца.

С приемането на Общите условия Потребителят се съгласява да бъдат обработвани неговите лични данни на основание сключения между него и Търговеца договор.

Дефиниции

За целите на настоящите общи условия долупосочените понятия следва да се разбират в следния смисъл:

Сайт –  https://www.inforce.it/ и всички негови подстраници.

Потребител – всяко физическо лице, което придобива стоки или ползва услуги, които не са предназначени за извършване на търговска или професионална дейност, и всяко физическо лице, което като страна по договор по този закон действа извън рамките на своята търговска или професионална дейност.

Общи условия – настоящите Общи условия, които включват условия за ползване, бисквитки, правила за регистрация, доброволно решаване на спорове, формуляри за отказ от договор и всяка друга правнозначима информация, която се намира на Сайта.

Лични данни – информация за физическо лице, която разкрива неговата физическа, психологическа, умствена, семейна, икономическа, културна или обществена идентичност.

Договор за продажба – договор, по силата на който търговецът предоставя или се задължава да предостави услуги  на потребителя, а потребителят заплаща или се задължава да заплати цената за тях, включително договорите, имащи за предмет едновременно стоки и услуги.

Процедура за алтернативно решаване на потребителски спорове – процедура за извънсъдебно решаване на потребителски спорове, отговаряща на изискванията на този закон и осъществявана от орган за алтернативно решаване на потребителски спорове.

Предоставяни услуги

 1. На Сайта Потребителите имат възможност да сключват договори за покупко-продажба на предлаганите от Търговеца услуги.

Поръчка

 1. Потребителите използват интерфейса на уебсайта, за да сключват договори с Търговеца за предлаганите услуги.
 2. Договорът за покупко-продажба на услуга се счита за сключен от момента на потвърждаването на поръчката от Търговеца.
 3. При липса на наличност от дадена стока / услуга, Търговецът си запазва правото да откаже поръчката.
 4. След избиране на една или повече услуги, предлагани на уебсайта на Търговеца, Потребителят трябва да добави същите в списъка си със стоки за покупка.
 5. При извършване на поръчка, Потребителят получава потвърждение по имейл, че поръчката му е приета.
 6. Търговецът има право да откаже да сключи договор с некоректен Потребител.
 7. Търговецът има право да третира Потребител, като некоректен в случаите, когато:
 • Е налице неспазване от страна на Потребителя на Общите условия;
 • Е установено некоректно, арогантно или грубо отношение към представителите на Търговеца;
 • Са установени системни злоупотреби от Потребителя спрямо Търговеца.

Цени

 1. Цените на предлаганите курсове са тези, посочени на уебсайта на Търговеца към момента на извършване на поръчка.
 2. Всички цени в онлайн платформата са с включено ДДС и са в български левове.
 3. Търговецът си запазва правото да променя по всяко време и без предизвестие цените на предлаганите на сайта стоки / услуги, като такива промени няма да засягат вече извършени поръчки.
 4. Търговецът може да предоставя отстъпки за стоките / услугите, предлагани на сайта, съгласно българското законодателство и правила, определени от Търговеца. Правилата, приложими за такива отстъпки, са налични на мястото, където е показана отстъпката. Отстъпки могат да се предоставят под различни форми (напр. промоции, отстъпки за лоялност, предоставяни индивидуално, на случаен принцип или в резултат на участие в състезание или клиентско проучване).
 5. Различните видове отстъпки не могат да се комбинират при поръчка и закупуване на една и съща стока.

Плащане

 1. Когато Потребителят се възползва от правото на отказ от услуга с правото на възстановяване на заплатената сума поради каквато и да било причина, цената, обект на възстановяване, се намалява със стойността на получената отстъпка, приложена върху стоката, и само действително платената сума подлежи на възстановяване.
 2. Потребителят може да заплати цената на поръчаните стоки / услуги, като използва по свой избор една от изброените на уебсайта възможности. На Сайта е възможно плащане чрез следните методи:
 • С кредитна или дебитна банкова карта
 1. Когато Потребителят избере метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, Потребителят може да бъдете обвързан от разпоредбите и условията и/или таксите на такава трета страна.
 2. Търговецът не носи отговорност, ако даден метод на плащане, включващ трета страна – доставчик на платежни услуги, не е наличен или по друг начин не функционира поради причини, които не могат да бъдат вменени във вина на Търговеца.

Отказ от договора

 1. Потребителят има право да се откаже от договора без да посочва причина, без да дължи обезщетение или неустойка в 14-дневен срок, считано от датата на потвърждение на закупените услуги / курсове от Потребителя или от трето лице.
 2. За да упражни правото си по настоящата клауза, Потребителят трябва да уведоми недвусмислено Търговеца за решението си да се откаже от договора, като индивидуализира услугите / курсовете, от които желае да се откаже, чрез предоставяне на всички данни за осъществената поръчка, включително данни на лицето, направило поръчката, като номер на поръчка, дата на поръчка и всички други данни удостоверяващи автентичността на извършената поръчка.
 3. Търговецът публикува на сайта си формуляр за упражняване правото на отказ от договора.
 4. За упражняване правото на отказ Търговецът предоставя на потребителя възможност за избор да попълни и да изпрати по електронен път чрез интернет страницата стандартния формуляр за отказ или друго недвусмислено заявление. В тези случаи Търговецът незабавно изпраща на потребителя потвърждение за получаване на отказа му.

Стандартният формуляр за упражняване правото на отказ от договора може да изтеглите от – ТУК

Коректно попълненият формуляр може да изпратите, чрез куриер до адрес:

гр. Смолян, ул. Бяло море, 2, вх. В, ет. 4.

или по електронен път на имейл адрес – info@inforce.it

Телефони за кореспонденция: 

(+359) 898-866-678 ; (+359) 887-975-922

Търговецът има право да отложи възстановяването на плащанията до получаване на недвусмислено доказателство за автентичността на поръчката.

Търговецът възстановява на Потребителя заплатената от него цена за отказаните услуги / курсове..

В случай, че потребителят е направил плащане по договора с банкова карта и е упражнил правото си на отказ от договора, възстановяването на суми се извършва чрез нареждане на обратна операция по картата с която е направено плащането в срок от 7 работни дни.

Интелектуална собственост

 1. Правата на интелектуална собственост върху всички материали и ресурси, разположени на уебсайта на Търговеца (включително наличните бази данни), са обект на закрила по Закона за авторското право и сродните права, принадлежат на Търговеца или на съответно указаното лице, преотстъпило правото на ползване на Търговеца, и не могат да бъдат използвани в нарушение на действащото законодателство.
 2. При копиране или възпроизвеждане на информация вън от допустимото, както и при всяко друго нарушение на правата на интелектуална собственост върху ресурсите на Търговеца, Търговецът има правото да претендира обезщетение и за претърпените преки и косвени вреди в пълен размер.
 3. Освен в случаите, когато е изрично уговорено, Потребителят не може да възпроизвежда, променя, заличава, публикува, разпространява и разгласява по друг начин информационните ресурси, публикувани на уебсайта на Търговеца.
 4. Търговецът се задължава да полага дължимата грижа да осигури възможност на Потребителя за нормален достъп до предоставяните услуги.
 5. Търговецът си запазва правото да преустанови достъпа до предоставените услуги. Търговецът има право, но не и задължение, по своя преценка да изтрива информационни ресурси и материали, публикувани в сайта си.

Прекратяване и разваляне на договора

 1. Търговецът има право по свое усмотрение, без да отправя предизвестие да прекрати едностранно договора, в случай че установи, че предоставяните услуги се използват в нарушение на настоящите общи условия, законодателството в Република България и общоприетите нравствени норми.
 2. Освен в случаите, предвидени в настоящите Общи условия, договорът между страните се прекратява и при преустановяване на дейността на Търговеца или прекратяване поддържането на уебсайта му.
 3. Извън посочените по-горе случаи всяка от страните може да развали настоящия договор с отправяне на едноседмично предизвестие до другата страна в случай на неизпълнение на задълженията по договора.
 4. Писмената форма на договора се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в уебсайта и др. подобни, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Спасителна клауза

 1. Страните декларират, че, в случай че някоя/и от клаузите по настоящите Общи условия се окаже/окажат недействителна/и, това няма да влече недействителност на целия договор или на други негови части. Недействителната клауза ще бъде заместена от повелителните норми на закона или установената практика.

Изменение на общите условия

 1. Търговецът се задължава да уведоми Потребителите за всяко изменение в настоящите общите условия в 7-дневен срок от настъпването на това обстоятелство на посочения от Потребителя имейл адрес.
 2. Когато не е съгласен с измененията в общите условия, Потребителят има право да се откаже от договора, без да посочва причина и без да дължи обезщетение или неустойка. За да упражни това си право, Потребителят следва да уведоми Търговеца в срок от един месец от получаването на съобщението по предходния член.
 3. В случай че Потребителят не упражни правото си да се откаже от договора по реда, уреден в настоящите общи условия, се счита, че изменението е прието от Потребителя без възражения

Приложимо право

 1. По всички неуредени от настоящите Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България.

 

Вашата количка0
Количката е празна
Към магазина